Obrázek 44: Barevné rozlišení proudnic dle rychlosti

Abstract

졸업 논문의 목표는 보스코비체 댐의 계획된 방수로의 흐름을 수치적으로 모델링하는 것입니다. 이 졸업 논문은 유형과 프로필에 따라 기본 여수로를 설명하고 나눕니다. 비상용 배수로도 언급되어 있습니다. 그런 다음 논문에서는 범람량 계산에 대한 설명, 수학적 모델링 및 사용된 난류 모델에 대한 설명을 소개합니다. 다음 부분은 Boskovice 댐의 기술적 설명, AutoCAD 2020 소프트웨어에서 방수로 및 방수로 슈트의 가상 3D 모델 생성 및 Blender 소프트웨어에서 모델의 제어 및 수정과 관련되어 있습니다. 논문 말미에는 Flow-3D 소프트웨어를 통해 얻은 유동의 수치적 모델링 결과와 BUT 토목공학부 수구조연구소에서 시행한 수리학적 모델 연구와 비교한 결과를 언급하였다.

The goal of the diploma thesis is the numerical modelling of flow in planned spillway of the Boskovice dam. In the introduction of this diploma thesis are described and divided basic spillways according to their types and profiles. There are also mentioned emergency spillways. Then the thesis introduces the description of calculation of overflow quantity, the description of mathematic modelling and used turbulent models. The next part is concerned with the technical description of the Boskovice dam, the creation of virtual 3D model of spillway and spillway chute in the AutoCAD 2020 software and concerned with the control and revision of model in the Blender software. In the end of the thesis are mentioned results of numeric modelling of flow gained from the Flow-3D software and the comparison of results with the research of hydraulic model implemented at Water structures institute of Faculty of Civil Engineering of BUT.

AuthorSvoboda, Jiří
TitleNumerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu: Numerical modeling of flow in spilway
URLhttp://hdl.handle.net/11012/195970
Publication Date2021
Date Accessioned2021-02-05 08:03:49
University/PublisherBrno University of Technology
AbstractThe goal of the diploma thesis is the numerical modelling of flow in planned spillway of the Boskovice dam. In the introduction of this diploma thesis are described and divided basic spillways according to their types and profiles. There are also mentioned emergency spillways. Then the thesis introduces the description of calculation of overflow quantity, the description of mathematic modelling and used turbulent models. The next part is concerned with the technical description of the Boskovice dam, the creation of virtual 3D model of spillway and spillway chute in the AutoCAD 2020 software and concerned with the control and revision of model in the Blender software. In the end of the thesis are mentioned results of numeric modelling of flow gained from the Flow-3D software and the comparison of results with the research of hydraulic model implemented at Water structures institute of Faculty of Civil Engineering of BUT.
Subjects/KeywordsBezpečnostní přeliv; numerický model; 3D model; FLOW-3D; VD Boskovice; sypaná kamenitá hráz.; Spillway; numerical model; 3D model; FLOW-3D; Boskovice dam; rockfill dam.
ContributorsJandora, Jan (advisor); Holomek, Petr (referee)
Languagecs
RightsStandardní licenční smlouva – přístup k plnému textu bez omezení
Country of Publicationcz
Record IDhandle:11012/195970
Repositorybrno-tech
Date Indexed2021-12-08
Note[mark] A;
Obrázek 18: Kašnový čelní bezpečnostní přeliv [24]
OFigure 18: Fountain front safety spillway [24]
Obrázek 20: Skluz a divergentní vývar bezpečnostního objektu VD Boskovice [24]
Figure 20: Slip and divergent broth of the security building VD Boskovice [24]
Obrázek 22: Půdorys bezpečnostního přelivu a části skluzu VD Boskovice [12]
Obrázek 22: Půdorys bezpečnostního přelivu a části skluzu VD Boskovice [12]
Obrázek 23: Podélný řez BP a spadiště v rovině symetrie [12]
Figure 23: Longitudinal section BP and drop in the plane of symmetry [12]
Obrázek 44: Barevné rozlišení proudnic dle rychlosti
Figure 44: Color resolution of jets according to speed
Obrázek 45: Průběh hladiny ve Flow-3D bez zobrazeného 3D modelu
Figure 45: Flow profile in Flow-3D without 3D model displayed
Figure 47: Level course on the physical model [22]
Figure 47: Level course on the physical model [22]

References

[1] JANDORA, Jan a Jan ŠULC. Hydraulika: Modul 01. Brno: AKADEMICKÉ
NAKLADATELSTVÍ CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-512-9.
[2] BOOR, B., J. KUNŠTÁTSKÝ a C. PATOČKA. Hydraulika pro vodohospodářské
stavby. Praha: SNTL, 1968. ISBN 04-710-68.
[3] STARA, Vlastimil a Helena KOUTKOVÁ. 3. Vodohospodářská konference
s mezinárodní účastí: Součinitel přepadu přelivu s kruhově zaoblenou korunou
z fyzikálních experimentů. Brno, 2003. ISBN 80-86433-26-9.
[4] ŘÍHA, Jaromír. Hydrotechnické stavby II: Modul 01 Přehrady. Studijní opora. FAST
VUT v Brně 2006.
[5] JANDORA, Jan. Matematické modelování ve vodním hospodářství. VUT v Brně, 2008.
[6] KŘÍŽ, Tomáš. Manipulační řád pro vodní dílo Boskovice na toku Bělá v km 7,400. Brno,
2020.
[7] ŠULC, Jan a Michal ŽOUŽELA. Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu
VD Boskovice na ÚVS Stavební fakulty VUT v Brně. Výzkumná zpráva, LVV-ÚVSFAST VUT v Brně, 2013
[8] Autodesk® AutoCAD® 2020 [Počítačový software]. (2019). https://www.autodesk.cz/
[9] Blender v2.90 [Počítačový software]. (2020). https://www.blender.org/
[10] FLOW-3D® verze 11.0.4 [Počítačový software]. (2015). Santa Fe, NM: Flow Science,
Inc. https://www.flow3d.com
[11] Why FLOW-3D? Flow-3D [online]. [cit. 2020-11-03]. Dostupné z:
https://www.flow3d.com/products/flow-3d/why-flow-3d/
[12] Podklady poskytnuté Ing. Petrem Holomkem (Povodí Moravy, s. p.)
[13] CHANSON, H. a J.S. MONTES. Journal of Irrigation and Drainage Engineering:
Overflow Characteristics of Circular Weirs: Effcets of Inflow Conditions. 3. Reston: The
American Society of Civil Engineers, 1998. ISBN 0733-9437.
[14] KRATOCHVÍL, Jiří, Miloš JANDA a Vlastimil STARA. Projektování přehrad:
Komplexní projekt HT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1988.
[15] STUDNIČKA, Tomáš. Matematické modelování odlehčovacích komor na stokových
sítích. Brno, 2013. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební.
Vedoucí práce Ing. Petr Prax, Ph.D.
[16] ŘÍHA, Jaromír. Hydraulika podzemních vod: Modul 01. Studijní opora. FAST VUT
v Brně 2006.

[17] ArcMap Desktop 10.5 Version: 10.5.0.6491, [Počítačový software]. (2016). Copyright ©
1995-2016 Esri
[18] VD Boskovice. Povodí Moravy [online]. Media Age Digital, s.r.o., 2010-2020. [cit. 2020-
09-08]. Dostupné z: http://www.pmo.cz/cz/o-podniku/vodni-dila/boskovice/.
[19] DESATOVÁ, Martina. Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu
vybraného vodního díla. Brno, 2020. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Vedoucí práce doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
[20] HOLINKA, Matouš. Numerické modelování proudění v bezpečnostním objektu vodního
díla. Brno, 2017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav vodních staveb. Vedoucí práce doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
[21] KŘIVOHLÁVEK, Roman. Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu
vodního díla Letovice. Brno, 2018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Vedoucí práce doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
[22] ŠULC, Jan, Podklady k přednáškám předmětu CR053 Bezpečnostní objekty
hydrotechnických staveb. Brno, 2020.
[23] HOLEČEK, Miroslav. Hydraulika přelivu sypaných přehrad. Praha, 2006. České vysoké
učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky.
[24] Místní šetření dne 17. 12. 2020 za účasti Bc. Jiří Svoboda a Milan Coufal
(Povodí Moravy, s. p.).
[25] JANDORA, Jan, Podklady k přednáškám předmětu CR005 Matematické modelování ve
vodním hospodářství. Brno, 2020.
[26] KOZUBKOVÁ, Milada, Modelování proudění tekutin, FLUENT, CFX. Vysoká škola
Báňská Technická univerzita Ostrava, 2008.